General terms and conditions


1. Scope of application

These terms are to be used regarding all contracts issued between POLYDUCT ZRT. (Hungary, 4181 Nádudvar, Kabai str. 62) as supplier and its clients.

These conditions can only be ignored, if supplier and client agreed differently in written form.

2. Issuance of the contract

A szállítási szerződés a szállító és a megrendelő között akkor jön létre, ha a megrendelő rendelését a szállító írásban visszaigazolja.

Ha a rendelésre a szállító írásban nem tesz nyilatkozatot (rendelés visszaigazolása), a felek között szerződés nem jön létre.

3. A megrendelés tartalma

Az írásos megrendelésnek tartalmaznia kell a POLYDUCT ZRT. mindenkori termék- és árlistájában szereplő, a megvásárolni kívánt termékre vonatkozó cikknevet, megnevezést, pontos mennyiséget.

4. Szállítandó áruk és szolgáltatások

A megrendelő által megrendelt és a szállítandó által szállítandó termékek, berendezések és szolgáltatások listája, valamint azok vételárának összege jelen feltételek elidegeníthetetlen részét képezi.

A termékek és szolgáltatások műszaki adatai megváltoztatásának jogát fenntartjuk.

5. Vételár

A POLYDUCT ZRT. mindenkori árlistája gyártelepi - ÁFA nélküli - nettó árakat tartalmaz. Amennyiben a megrendelő és a szállító írásban külön megállapodik, úgy a gyártelepi paritástól és ártól eltérhetnek. Az elszámolás alapja a szállító által kiállított, ás a megrendelő, vagy meghatalmazottja által aláírt szállítólevél.

A szerződésben szereplő vételárat a szállító az alábbi körülmények hatásának tényleges mértékéig egyoldalúan megváltoztathatja, ha

a.) jogszabály, hatósági rendelkezés, illetve azok változásai azt indokolttá teszi(k),

b.) a szerződéskötés után olyan tény vagy körülmény következett be, amelyre a szerződés megkötésekor az elvárható gondosság mellett sem lehetett számítani,

c.) ha a szállítás időpontja és a szerződés napja között legalább 30 nap eltelt és ezen időtartamon belül a Magyar Nemzeti Bank a forintot az euró-hoz képest 2 %-ot meghaladóan leértékelte.

6. A teljesítés helye és ideje

A teljesítés helye az eladó gyártelepe.

A megrendelő köteles a megrendelt áru elszállításáról maga gondoskodni. A megrendelő a járművet a megadott szállítási napon oly időben köteles kiállítani, hogy az áru járműbe történő berakására elegendő idő álljon rendelkezésre.

Az árunak a megrendelő járművére történő rakásáról a szállító gondoskodik.

A szállító vállalja, hogy a teljesítés napjáról a megrendelőt legalább 3 nappal az esedékesség előtt értesíti. Ha a megrendelő a teljesítés napján az árut nem veszi át, azt az eladó a megrendelő kockázatára és költségére tárolja.

A tárolási díj külön felszámításra kerül.

7. Mennyiségi és minőségi átvétel

A mennyiségi és minőségi átvétel helye a teljesítés helye.

Ha a megrendelő az árut anélkül vette át, hogy mennyiségi/minőségi kifogásait és fenntartásait a megrendelővel azonnal közölte volna, ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a szállító szerződésszerűen teljesített.

Az átvételkor fel nem ismerhető mennyiségi és minőségi hibákat a megrendelő a tényeket bizonyító okmányokkal együtt a hiba felfedezésekor azonnal a szállítónál írásban köteles bejelenteni. A szállító azonban semmi esetre sem felel, ha a mennyiségi kifogásokat a szállítás napját követő 2 napon belül, minőségi kifogás esetén 8 napon belül a megrendelő nem jelentette be írásban.

8. Szavatosság

A szállító garantálja, hogy termékei rendeltetésszerű használatra alkalmasak, és a törvényes előírások szerint szavatoltak a termékek műszaki jellemzői és minőségi követelményei.

9. Fizetés

A szerződésben szereplő bruttó vételárat a megrendelő köteles a szállítónak megfizetni 50.000,- Ft vételár alatt készpénzzel, 50.000,- Ft felett 8 banki napon belül átutalással, amennyiben ettől eltérően írásban nem állapodtak meg.

Abban az esetben, ha a megrendelő a fizetési kötelezettségének késedelmesen tesz eleget, a szállító jogosult a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét kitevő késedelmi kamatot a megrendelőtől követelni.

Mindaddig, amíg a megrendelő az ÁFA-val növelt teljes vételárat nem egyenlítette ki, nem szerez tulajdonjogot a leszállított áru felett.

10. Elállás a szerződéstől

Amennyiben a megrendelő a szállítási szerződés létrejöttét követően nem tart igényt a megrendelt árura vagy szolgáltatásra, akkor a szállítónál felmerült összes költségen túlmenően 30 % stornírozási díjat is köteles kifizetni. Ez a díj egyedi gyártású termék esetén a teljes termékár.

11. Alkalmazandó jog, jogviták

Az e feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvnek a szállítási szerződésre vonatkozó fejezete az irányadó.

Ebből a szerződésből eredő minden esetleges jogvitára a felek minden más bíróság hatáskörének és illetékességének kizárásával a Debreceni Városi Bíróság, mint választott Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Nádudvar, 2018.