Általános értékesítési és szállítási feltételek


1. Alkalmazási terület

Ezen szállítási feltételek alkalmazandók mindazokra a szerződésekre, amelyek a POLYDUCT ZRT. (4181 Nádudvar, Kabai út 62.) mint szállító és megrendelője között jönnek létre.

Ezeknek a feltételeknek az alkalmazása csak akkor és annyiban mellőzhető, amennyiben a szállító és a megrendelő az eltérésekben külön írásban megállapodnak.

2. A szállítási szerződés létrejötte

A szállítási szerződés a szállító és a megrendelő között akkor jön létre, ha a megrendelő rendelését a szállító írásban visszaigazolja.

Ha a rendelésre a szállító írásban nem tesz nyilatkozatot (rendelés visszaigazolása), a felek között szerződés nem jön létre.

3. A megrendelés tartalma

Az írásos megrendelésnek tartalmaznia kell a POLYDUCT ZRT. mindenkori termék- és árlistájában szereplő, a megvásárolni kívánt termékre vonatkozó cikknevet, megnevezést, pontos mennyiséget.

4. Szállítandó áruk és szolgáltatások

A megrendelő által megrendelt és a szállítandó által szállítandó termékek, berendezések és szolgáltatások listája, valamint azok vételárának összege jelen feltételek elidegeníthetetlen részét képezi.

A termékek és szolgáltatások műszaki adatai megváltoztatásának jogát fenntartjuk.

5. Vételár

A POLYDUCT ZRT. mindenkori árlistája gyártelepi - ÁFA nélküli - nettó árakat tartalmaz. Amennyiben a megrendelő és a szállító írásban külön megállapodik, úgy a gyártelepi paritástól és ártól eltérhetnek. Az elszámolás alapja a szállító által kiállított, ás a megrendelő, vagy meghatalmazottja által aláírt szállítólevél.

A szerződésben szereplő vételárat a szállító az alábbi körülmények hatásának tényleges mértékéig egyoldalúan megváltoztathatja, ha

a.) jogszabály, hatósági rendelkezés, illetve azok változásai azt indokolttá teszi(k),

b.) a szerződéskötés után olyan tény vagy körülmény következett be, amelyre a szerződés megkötésekor az elvárható gondosság mellett sem lehetett számítani,

c.) ha a szállítás időpontja és a szerződés napja között legalább 30 nap eltelt és ezen időtartamon belül a Magyar Nemzeti Bank a forintot az euró-hoz képest 2 %-ot meghaladóan leértékelte.

6. A teljesítés helye és ideje

A teljesítés helye az eladó gyártelepe.

A megrendelő köteles a megrendelt áru elszállításáról maga gondoskodni. A megrendelő a járművet a megadott szállítási napon oly időben köteles kiállítani, hogy az áru járműbe történő berakására elegendő idő álljon rendelkezésre.

Az árunak a megrendelő járművére történő rakásáról a szállító gondoskodik.

A szállító vállalja, hogy a teljesítés napjáról a megrendelőt legalább 3 nappal az esedékesség előtt értesíti. Ha a megrendelő a teljesítés napján az árut nem veszi át, azt az eladó a megrendelő kockázatára és költségére tárolja.

A tárolási díj külön felszámításra kerül.

7. Mennyiségi és minőségi átvétel

A mennyiségi és minőségi átvétel helye a teljesítés helye.

Ha a megrendelő az árut anélkül vette át, hogy mennyiségi/minőségi kifogásait és fenntartásait a megrendelővel azonnal közölte volna, ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a szállító szerződésszerűen teljesített.

Az átvételkor fel nem ismerhető mennyiségi és minőségi hibákat a megrendelő a tényeket bizonyító okmányokkal együtt a hiba felfedezésekor azonnal a szállítónál írásban köteles bejelenteni. A szállító azonban semmi esetre sem felel, ha a mennyiségi kifogásokat a szállítás napját követő 2 napon belül, minőségi kifogás esetén 8 napon belül a megrendelő nem jelentette be írásban.

8. Szavatosság

A szállító garantálja, hogy termékei rendeltetésszerű használatra alkalmasak, és a törvényes előírások szerint szavatoltak a termékek műszaki jellemzői és minőségi követelményei.

9. Fizetés

A szerződésben szereplő bruttó vételárat a megrendelő köteles a szállítónak megfizetni 50.000,- Ft vételár alatt készpénzzel, 50.000,- Ft felett 8 banki napon belül átutalással, amennyiben ettől eltérően írásban nem állapodtak meg.

Abban az esetben, ha a megrendelő a fizetési kötelezettségének késedelmesen tesz eleget, a szállító jogosult a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét kitevő késedelmi kamatot a megrendelőtől követelni.

Mindaddig, amíg a megrendelő az ÁFA-val növelt teljes vételárat nem egyenlítette ki, nem szerez tulajdonjogot a leszállított áru felett.

10. Elállás a szerződéstől

Amennyiben a megrendelő a szállítási szerződés létrejöttét követően nem tart igényt a megrendelt árura vagy szolgáltatásra, akkor a szállítónál felmerült összes költségen túlmenően 30 % stornírozási díjat is köteles kifizetni. Ez a díj egyedi gyártású termék esetén a teljes termékár.

11. Alkalmazandó jog, jogviták

Az e feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvnek a szállítási szerződésre vonatkozó fejezete az irányadó.

Ebből a szerződésből eredő minden esetleges jogvitára a felek minden más bíróság hatáskörének és illetékességének kizárásával a Debreceni Városi Bíróság, mint választott Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Nádudvar, 2018.

+36-54-480-666
polyduct@polyduct.hu